огледи на часни гори,лесовъдски програми,маркиране,експедиране,организация по недървесни горски продукти