http://www.greentechbg.com/
ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ АД е организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.